Informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

De Kinesioloog is gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.
De gegevens die van jou bewaard worden, dienen juist en volledig te zijnen worden alleen gebruikt
voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Informatie over de WBP kun je vinden via volgende link: WBP.

Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor:
– het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening; de financiële afhandeling van de geboden zorg
met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar.
– waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van facturen; het voeren van doelmatig beheer en beleid binnen de
praktijk.

Je hebt het recht om inzage te verzoeken in jouw persoonsgegevens en dossier.
Je dient schriftelijk, voorzien van een datum, jouw persoonsgegevens en handtekening aan de verantwoordelijke,
in dit geval de eigenaar van de praktijk, te vragen hoe deze jouw persoonsgegevens verwerkt.
Nadat de schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de verantwoordelijke verplicht
binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken.
De verantwoordelijke kan om moverende redenen weigeren aan het verzoek om inzage te voldoen.
Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders een verzoek kunnen indienen.
Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben zelf het recht om een verzoek in te dienen.
Ouders/voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind.

Voor het geven van de informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €20,–.

 

 

Klachtenregeling

 

Mocht het een keer voorkomen dat je na een behandeling nog vragen hebt, of iets op te merken hebt over de
behandelwijze neem dan contact op met de praktijk en leg jouw probleem voor.
Er wordt dan samen gekeken naar een antwoord op jouw vragen en opmerkingen.

Mocht je hierna niet tevreden zijn, dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging LVNG.
De LVNG kent een speciale klachtenregeling.
Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator.

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kun je, afhankelijk van de aard en de zwaarte van jouw probleem, een klacht
indienen bij de TCZ.
De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting,
gespecialiseerd in tuchtrecht.
Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.

 

 

Rechten en plichten

 

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener
vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.   

De zorgvrager heeft een aantal plichten:
A De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze   een goede (werk)diagnose kan
stellen en een deskundige behandeling kan geven
B De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen
van de zorgverlener op te volgen.

1. De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling
en over eventuele alternatieve behandelingen.
Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen.
De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld.

 

 

Contact met arts of specialist

 

Het spreekt voor zich dat je bij ernstige klachten jou arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en
dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van jouw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

 

 

Praktijkinformatie

 

De praktijk heeft de voordeur van het woonhuis als ingang, wanneer je komt voor jouw afspraak kunt je hier aanbellen.
Beneden bij de ingang is een toilet.
De trap is goed begaanbaar voor wie wat moeilijker ter been is kan deze wat lastiger zijn.
Maak kenbaar wanneer dit een probleem voor is, er zal altijd naar een oplossing gezocht worden.
Je bent van harte welkom.